برای شناخت تأثیرات اینترنت در توسعه و به ویژه توسعة اجتماعی باید ابتدا شناخت نسبتاً کاملی از اینترنت و قابلیت های آن کسب کرد. در این نوشتار تلاش می شود که تأثیرات اینترنت، در حکم یکی از فناوری های ارتباطی ـ اطلاعاتی مؤثر در توسعة اجتماعی، در شاخص هایی نظیر درآمد و فقر، آموزش و پرورش ، بهداشت و سلامت، و دسترسی به فرصت های برابر بررسی و کنکاش شود  متن مقاله

منبع : اندیشکده ارتباطات اجتماعی |تأثیر نسبی فنّاوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در توسعة اجتماعی
برچسب ها : توسعة ,توسعة اجتماعی